QC Duel #2
Open Division - Quake Champions

UB Round one - BO3

 • Python
  0
  BYE
  0
 • Indefa
  2
  MajorFoley
  0
 • xdangerx
  0
  BYE
  0
 • grimpants
  0
  BYE
  0
 • dirtbox
  0
  BYE
  0
 • ggsnipes
  2
  hynds21
  0
 • nporaMep
  0
  BYE
  0
 • Ultimate_Sacrifice
  1
  Nassic
  2
 • Steej
  0
  BYE
  0
 • yeti
  1
  clc
  0
 • Lure
  0
  BYE
  0
 • vrt
  0
  BYE
  0
 • ZenAku
  0
  BYE
  0
 • shrandy
  2
  five
  0
 • initial
  0
  BYE
  0
 • xminimex
  0
  sandtimer
  2

UB Round two - BO3

 • Python
  2
  Indefa
  0
 • xdangerx
  2
  grimpants
  0
 • dirtbox
  0
  ggsnipes
  1
 • nporaMep
  0
  Nassic
  1
 • Steej
  2
  yeti
  0
 • Lure
  0
  vrt
  2
 • ZenAku
  2
  shrandy
  0
 • initial
  1
  sandtimer
  2

UB Quarters - BO3

 • Python
  2
  xdangerx
  0
 • ggsnipes
  0
  Nassic
  2
 • Steej
  2
  vrt
  0
 • ZenAku
  2
  sandtimer
  0

UB Semis - BO3

 • Python
  2
  Nassic
  0
 • Steej
  2
  ZenAku
  1

UB Final - BO3

 • Python
  0
  Steej
  2

FINAL - BO3

 • Steej
  0
  python
  2

LB Round one - BO3

 • BYE
  0
  MajorFoley
  1
 • BYE
  0
  BYE
  0
 • BYE
  0
  hynds21
  1
 • BYE
  0
  Ultimate_Sacrifice
  1
 • BYE
  0
  BYE
  0
 • BYE
  0
  BYE
  0
 • BYE
  0
  five
  1
 • BYE
  0
  xminimex
  1

LB Round two - BO3

 • initial
  2
  MajorFoley
  0
 • shrandy
  0
  BYE
  0
 • Lure
  2
  hynds21
  0
 • yeti
  2
  Ultimate_Sacrifice
  0
 • BYE
  0
  clc
  0
 • BYE
  0
  PENDING
  0
 • grimpants
  2
  five
  0
 • Indefa
  1
  xminimex
  2

LB Round three - BO3

 • initial
  2
  shrandy
  0
 • Lure
  0
  yeti
  2
 • clc
  0
  PENDING
  0
 • grimpants
  0
  xminimex
  2

LB Round four - BO3

 • xdangerx
  1
  initial
  2
 • ggsnipes
  0
  yeti
  1
 • vrt
  0
  BYE
  0
 • sandtimer
  0
  xminimex
  2

LB Round five - BO3

 • initial
  2
  yeti
  1
 • vrt
  1
  xminimex
  2

LB Round six - BO3

 • ZenAku
  2
  initial
  0
 • Nassic
  2
  xminimex
  1

LB Round seven - BO3

 • zenaku
  2
  Nassic
  0

LB Final - BO3

 • Steej
  2
  zenaku
  0